กิจกรรม Open House เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้

คุณไพฑูรย์ ทองปาน และคุณโกมล ชูแดง ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม Open House เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้ปกครอง มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน การแสดงผลงานนักเรียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี