การจัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลครบ 6 รอบ 72 พรรษา พ.ศ 2567 (ม.4)

การจัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลครบ 6 รอบ 72 พรรษา พ.ศ 2567  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 8:00-12:00 น. ณ อาคาร 100 ปีหอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การจัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลครบ 6 รอบ 72 พรรษา พ.ศ 2567 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 8:00-12:00 น. ณ อาคาร 100 ปีหอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี