ประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2564

เมื่่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564  เวลา  10.30 น.  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 2 ขึ้น   ณ  ห้องประชุมสม-เพชรวารี  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564