โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน ปีการศึกษาละ 150,000 บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.