โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ด้วยแนวปฎิบัติ

  1. เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
  2. เป็นค่ากระเช้าหรือของเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียน และนักเรียนในกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ
  3. เป็นค่าพวงหรีด  เงินทำบุญ  กรณีผู้ปกครอง  หรือ นักเรียนเสียชีวิต
  4. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสม    เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆของเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนงบประมาณ ปีการศึกษาละ 80,000 บาท