โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

โครงการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในกรณีที่ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมนักเรียนในสังคมปัจจุบัน หาแนวทางในการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ผู้ปกครอง ครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนปีการศึกษาละ  2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณจำนวนเงิน 220,108 บาท