โครงการงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ สำหรับคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 5  องค์กรหลัก