Month: September 2020

แนวปฏิบัติงานทะเบียน

10 September 2020

  แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (สธ.ทบ.106) ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เป็นรูปสี ถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบัน ใช้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ สวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน หน้าอกเสื้อด้านขวา ปัก ส.ธ. เครื่องหมายจุดและชื่อ-สกุลนักเรียน ชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดับ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นักเรียนชาย ทรงผม เรียบร้อยตามระเบียบ โกนหนวดเคราเรียบร้อย  นักเรียนหญิงทรงผมด้านหน้าติดกิ๊บให้เรียบร้อย หากผมยาวให้รวบผมเรียบร้อย ถ้าจบหลักสูตรจากโรงเรียนไปแล้ว ให้ใช้รูปถ่ายครึ่งตัวปัจจุบันแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อขาว มีคอปกเรียบร้อย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ใช้รูปถ่าย 1 รูป ต่อเอกสารหลักฐานการเรียน 1 ฉบับ ขอรับเอกสารหลักฐานทางการเรียนได้เฉพาะวันเวลาราชการ หรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนัดหมายภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอ ไม่น้อยกว่า 1 วัน (Transcript ไม่น้อยกว่า  3 วัน) […]

Read More

เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน

10 September 2020

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดแบบคำร้อง คำร้องทั่วไป (สธ.ทบ. 101) คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน (สธ.ทบ. 102) คำร้องขอลาพักการเรียน (สธ.ทบ. 103) คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / สกุล (สธ.ทบ. 104) คำร้องขอแก้วันเดือนปีเกิด (สธ.ทบ. 105) คำร้องขอเอกสารหลักฐานการเรียน (สธ.ทบ. 106) คำร้องขอใบแทนใบสุทธิ (สธ.ทบ. 108) คำร้องขอเข้าเรียน (สธ.ทบ. 109) คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (สธ.ทบ. 110) หนังสือมอบฉันทะ

Read More

ขอบข่ายงานทะเบียน

10 September 2020

ขอบข่ายงานและหน้าที่ของงานทะเบียน / GPA ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน จัดทำทะเบียนนักเรียนทั้งรูปแบบบันทึกเป็นเอกสารและบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ออกเลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่ ลงประวัตินักเรียนเข้าใหม่ในสมุดทะเบียนนักเรียน ดำเนินการกรณีนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ – สกุลนักเรียน จัดทำและออกหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน (นักเรียนปัจจุบัน / จบหลักสูตร) ​​เช่น ออกใบรับรองผลการเรียน / ออกระเบียนแสดงผลการเรียน สำรวจนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร / รายงานการจบหลักสูตร / จำหน่ายนักเรียน ออกประกาศนียบัตรและรายงานผล จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน รายงานผลการเรียนรายบุคคล รายภาคหรือรายปี ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาอื่นให้ตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการจบหลักสูตรเสนอหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำเอกสารการเรียนให้เป็นระบบ / ถูกต้องตามระเบียบฯ จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX, GPA จัดทำและรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การประมวลผลค่า GPAX และ GPA จัดทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีการจัดทำผลการเรียนแยกเป็น 5 ภาคเรียน, 6 ภาคเรียน นักเรียนจบพร้อมรุ่น นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น, ภาคฤดูร้อน […]

Read More

แจ้งตรวจสอบข้อมูลการสอบ O-NET

9 September 2020

แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้  https://www.niets.or.th/th/

Read More
งานทะเบียนและวัดผล