เอบราแฮม ลิงคอล์น (ABRAHAM LINCOLN A MOST UNC COMMON COMMON MAN)

  เอบราแฮม ลิงคอล์น (ABRAHAM LINCOLN A MOST UNC COMMON COMMON MAN)
โดย : สุนันทา ต่างใจ

ในยุคที่เราต้องเร่งสร้างคนเก่ง ดีและมีคุณธรรมให้กับสังคมของเราให้มากขึ้น“เอบราแฮม ลิงคอล์น” จะเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆ ของเราได้เป็นอย่างดีความเก่งของท่านเกิดมาจากความขยันหมั่นเพียร มุมานะฝึกฝน พยายามใฝ่หาความรู้และรักการอ่านในด้านของความดีและมีคุณธรรมนั้น ท่านเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเห็นใจและโอบอ้อมอารีย์ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ ยึดมั่นในความยุติธรรม ไม่ผูกพยาบาท มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกหน้าที่และยังเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ