วันสำคัญทางศาสนา

d_budday

 

วันมาฆบูชา        fire1 วันมาฆบูชา : โ อ ว า ท ป า ฏิ โ ม ก ข์ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส
วันวิสาขบูชา           fire1 วันวิสาขบูชา : ประสูติ – ตรัสรู้ – ปรินิพพานตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันอัฏฐมีบูชา 

 

               fire1วันอัฏฐมีบูชา : วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)
วันอาสาฬหบูชา            fire1 วันอาสาฬหบูชา : พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันเข้าพรรษา            fire1 วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันออกพรรษา                fire1 วันออกพรรษาตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันโกน - วันพระ                fire1 วันโกน – วันพระ
วันโกน คือ วันขึ้น ๗ ค่ำ กับ ๑๔ ค่ำ และแรม ๗ ค่ำ กับแรม ๑๔ ค่ำ ของทุก เดือน ( หรือ แรม ๑๓ ค่ำ หากตรง กับเดือนขาด ) ซึ่งเป็นวันก่อนวัน พระ ๑ วัน นั่นเอง