ประวัติห้องสมุด

               ประวัติห้องสมุด

 

 992383_518586911529089_764779243_n52645996178_571723079535868_1383953394_n5706_571722989535877_2054568997_n992998_571722899535886_1174740849_n

             ห้อง สมุดของเรามีชื่อว่าอาคาร 90 ปี ซึ่งอาคาร 90 ปีนี้เป็นภาพฝันที่เกิดขึ้นจากการประชุมมีเตรียมการจัดงาน 90 ปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2539 เวลา 10.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ  โดยมี ผช.วิรัช  เศวตศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมสาระ สำคัญในการประชุมครั้งนั้นคือการจัดงาน 90 ปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมติในการประชุมได้กำหนดวันและสถานที่ในการจัดงานโดยเป้าหมายในการจัด ครั้งนี้นอกจากเป็นการฉลองการครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนเรียนแล้ว ยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อนำไปจัดสร้างห้องสมุดวิชาการพิศิษฎ์และหอประชุม ลำยอง  ด้วยเหตุจากห้องสมุดเดิม ซึ่งให้ห้องเรียนขนาด 4 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 256 ตารางเมตร  จึงเห็นสมควรจัดสร้างห้องสมุดขึ้นใหม่ให้กว้างขวางกว่าเดิม ใช้ชื่อว่า ห้องสมุดวิชาการพิศิษฎ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูขุนวิชาการพิศิษฏ์  ผู้เป็นที่เคารพรักของครูและ ศิษย์  ส่วนหอประชุมให้ใช้ชื่อเดิมใน การประชุมครั้งต่อมา เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2539 ในเวลา 10.20น. ณ ห้องผู้อำนวยการ  โดยมีผู้อำนวยการสาธร  ลิกขะไชย  เป็นประธาน มีข้อมูลเพิ่มเติมจาการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวกับอาคาร 90 ปี คือการกำหนดสถานที่ท่านผู้อำนวยการเป็นผู้หาแบบของอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะอาคารอเนกประสงค์  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์ ธานีฉบับวันวิญญาณ  ธันวาคม 2540 ได้เสนอข่าวคืบหน้าของอาคาร 90 ปี ตามแบบซึ่งผู้อำนวยการ นำมาจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วยหอประชุม  ห้องสมุด และโรงอาหารในงบประมาณ 23 ล้านบาท หลังจากเสร็จสิ้นงานครบรอบ90 ปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2540  ตัวเลขจากบัญชีธนาคารในชื่อ กองทุน 90 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นเงินทั้งสิ้น 2,127,091.18 บาทวัน ที่ 27 สิงหาคม 2541 จากการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน 90 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเงินกองทุนก่อสร้างอาคาร 90 ปี ไปดำเนินการก่อสร้างอาคาร 90 ปีหอสมุดวิชาการพิศิษฎ์ แทนอาคารอเนกประสงค์แทนวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากบริเวณหอประชุมลำยองไปเป็นบริเวณโรงรถ ข้างอาคารพยาบาลอาคาร 90 ปี หอสมุดวิชาการพิศิษฎ์  หลังนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 800 ตารางเมตร จัดพื้นที่เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเกียรติยศ และจัดสร้างรูปปั้นคุณครูขุนวิชาการพิศิษฎ์ไว้ ณ หอสมุดเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของบรรดาศิษย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  โดยใช้งบประมารในการก่อสร้าง 5,320,000 บาท