บริการห้องสมุด

แนวการปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดไฮเทคโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เวลาทำการ 07.30 16.30 น. ( จันทร์ ศุกร์  )

ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด

 1. แต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม
 2. ถอดรองเท้าใส่ถุงพลาสติก แล้วนำไปวางไว้ใกล้กับห้องสมุด
 3. วางกระเป๋าสัมภาระส่วนตัวไว้นอกห้องสมุดยกเว้นของสำคัญ
 4. สแกนบัตรประจำตัวในการใช้ห้องสมุด
 5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุด

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 1. ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 2. ไม่ฉีก กรีดหนังสือ เอกสาร หรือทรัพยากรใดๆ

ของห้องสมุด

 1. เมื่อใช้เสร็จแล้ว เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
 2. เมื่อต้องการใช้อินเตอร์เน็ตให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่
 3. การใช้ห้อง TASC 01 และ TASC 02 ต้องจองล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วัน
 4. ครูผู้สอนสามารถใช้ห้อง 2 คาบ/สัปดาห์
 5. ห้ามขีดเขียนใดๆลงบนอุปกรณ์ทุกชิ้น
 6. ก่อนออกจากห้องให้เก็บอุปกรณ์และเก้าอี้ให้เรียบร้อย
 7. นักเรียนสามารถนำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค เข้ามาใช้ในห้อง Wireless Zone ได้
 8. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด

 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ยืม ประเภท จำนวน ระยะเวลา
ครู บุคลากรในโรงเรียน *หนังสือ/หนังสืออ้างอิง

*วารสาร

*หนังสือทั่วไป

15 เล่ม

2 ฉบับ

3 เล่ม

1 ภาคเรียน

1 วัน

7 วัน

นักเรียน *หนังสือทั่วไป

*วารสาร

3 เล่ม

2 ฉบับ

7 วัน

1 วัน

บุคคลภายนอก *หนังสือทั่วไป

*วารสาร

3 เล่ม

2 ฉบับ

7 วัน

1 วัน

ทรัพยากรสารสนเทศหายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาแทนหรือชดใช้เงินเท่ากับราคาทรัพยากรสารสนเทศ

images