Zone Long Live The King

 

 

 

 

 

 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ

ได้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นส่วนการจัดแสดงหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งภายในจัดเป็นส่วนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพื้นที่ที่จัดนิทรรศการขนาดย่อมเพื่อเทิดพระเกียรติในวันสำคัญของทุกพระองค์นอกจากนี้ ในส่วนพื้นที่นี้ยังได้จัดให้บริการหนังสืออ้างอิง สารานุกรม และหนังสือหายากไว้บริการแก่ผู้ใช้หนังสือในหมวดอ้างอิงทั้งหมด สำหรับนักเรียนหรือผู้มาใช้บริการที่ต้องการศึกษาหรืออยากทราบประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ สามารถค้นหาได้ด้วยระบบ HTC ที่มีความสะดวกรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย