Zone Staff

พื้นที่ส่วนบรรณารักษ์ Staff Zone

โซนเจ้าหน้าที่หรือบรรณรักษ์ จะดูแลในเรื่องของระเบียบความเรียบร้อยของห้องสมุดไฮเทค รวมถึงการให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดไฮเทค โดยที่จุด Staff จะมีระบบ ชุดบริการยืม – คืนทรัพยากรผ่านบรรณรักษ์ Staff Station Reader เพื่อเป็นการรองรับการทำงานระบบ ยืม- คืนแบบอัตโนมัติที่อาจมีการขัดข้องหรือผู้ใช้งานไม่ชินกับการยืม- คืนแบบอัตโนมัติ และชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่  Lnventory Portable Reader เป็นเครื่องตรวจสอบหนังสือตามชั้นวางหนังสือ

1. ชุดบริการยืม – คืนทรัพยากรผ่านบรรณรักษ์  Staff Station Reader

2. ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ Lnventory Portable Reader