Zone Self – check Station

 

พื้นที่บริการยืม – คืน  Self – check Station

ระบบการยืมคืนหนังสืออัจฉริยะทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ที่เป็นสมาชิกสามารถนำหนังสือมายืมคืนห้องสมุดได้ที่ช่องชุดรับยืมคืน หนังสือ โดยเพียงแค่นำหนังสือวางลงบนเครื่องอ่านรหัส ที่ติดตั้งไว้ เมื่อเครื่องอ่านรหัสและบรรจุข้อมลการยืมคืนหนังสือ จากนั้นระบบจะออกใบยืมคืนให้เองโดยอัตโนมัติอีกทั้งหมวดหมู่และลำดับที่ของ หนังสือไว้เรียบร้อย  เพื่อให้บรรณรักษ์หยิบหนังสือไปเก็บเข้าชั้นหนังสือได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ลดภาระเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ในระบบยืมคืนแบบเดิม ได้มาก