วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นห้องสมุดมีชีวิต ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน
2. สร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดหาหนังสือ วัสดุ สารนิเทศต่างๆ ให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6. พัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ
7. การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เป้าหมาย
1. บุคลากรและนักเรียน ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการบริการสื่อความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีทักษะการคิด มีความกล้าคิด กล้าทำ เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้
2. เป็นศูนย์รวมทรัพยากรทุกประเภท สื่อการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด
4. เป็นแหล่งพัฒนา ส่งเสริม และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน