การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง

หลักในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

 1. ศึกษาลักษณะบังคับของคำประพันธ์ เช่น การแบ่งจังหวะจำนวนคำสัมผัสเสียง วรรณยุกต์เสียง

หนักเบา

 1. อ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย
 2. อ่านตามบังคับสัมผัส เช่น กัด-ตะ-เว-ที เพื่อให้สัมผัสกับ สัตย์
 3. อ่านออกเสียง ร ล คำควบกล้ำให้ชัดเจน
 4. อ่านออกเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินทั่วถึง ไม่ดังหรือเบาจนเกินไป
 5. คำที่รับสัมผัสกันต้องอ่านเน้นเสียงให้ชัดเจน ถ้าเป็นสัมผัสนอกต้องทอดเสียงให้มีจังหวะยาวกว่าธรรมดา
 6. มีศิลปะในการใช้เสียง เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง และทอดจังหวะให้ช้าจนจบบท
 7. ข้อควรคำนึงในการอ่านบทร้อยกรอง

การอ่านบทร้อยกรอง หรือทำนองเสนาะ ให้ไพเราะและประทับใจผู้ฟังมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ก่อนอ่านทำนองเสนาะควรรักษาสุขภาพให้ดี มีความพร้อมทั้งกายและใจ จะช่วยให้มั่นใจมากขึ้น
 2. ตั้งสติให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว ตื่นเต้น ตกใจ หรือประหม่า ควรมีสมาธิก่อนอ่านและขณะกำลังอ่านเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
 3. ก่อนอ่านควรตรวจดูบทอ่านอย่างคร่าวๆ และรวดเร็วเพื่อพิจารณาคำยาก หรือการผันวรรณยุกต์
 4. พิจารณาบทที่จะอ่าน เพื่อตัดสินใจ เลือกใส่อารมณ์ในบทอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความ
 5. หมั่นศึกษาและฝึกฝนการอ่านทำนองเสนาะจากผู้รู้เกี่ยวกับกลวิธีต่าง ๆ อยู่เสมอจึงจะทำให้สามารถอ่านทำนองเสนาะได้อย่างไพเราะ

ที่มา : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22471

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

ความหมายของการอ่านออกเสียง

การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามอักษรถ้อยคำ และเครื่องหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องชัดเจน เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง

หลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

 1. ก่อนอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่าน
  • ศึกษาเนื้อหา
  • ศึกษาประเภทของเรื่องที่อ่าน
 1. อ่านออกเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟัง
 2. อ่านให้คล่อง ฟังรื่นหู และออกเสียงให้ถูกต้อง ตามอักขรวิธี
  • อักขรวิธีในที่นี้ คือตัวอักษร สระ วรรณยุกต์
 1. อ่านออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างธรรมชาติที่สุด
 2. อ่านออกเสียงให้เหมาะกับประเภทของเรื่อง
 3. การอ่านในที่ประชุมต้องจับหรือถือบทอ่าน

ข้อควรคำนึงในการอ่านบทร้อยแก้ว

 1. เรื่องที่อ่านสื่ออารมณ์และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
 2. อ่านคำภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
 3. แบ่งวรรคตอนในการอ่าน
 4. อ่านออกเสียงดังพอประมาณ ไม่ตะโกนหรือเสียงเบา
 5. มีสมาธิในการอ่าน

ที่มา : https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/1213900