นิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต เปิดรั้วโรงเรียน ST OPEN HOUSE และสานศิลป์โชว์