กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 10 มกราคม 2562 เสวนาเรื่องการอ่านกับชีวิต โดยวิทยากรคุณอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ