ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฐานการปฐมนิเทศห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10,11 พฤษภาคม พ.ศ.2565