กิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาให้น้อง และกิจกรรมชวนน้องอ่านสานความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาให้น้อง และ งานห้องสมุด จัดกิจกรรมชวนน้องอ่านสานความรู้ “การเขียนนิทานเพื่อสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”ให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยและนักเรียนชุมนุมห้องสมุด ในวันพุธที่ 15 และวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00น.-16.00 น. โดยใช้รูปแบบออนไลน์