ภาพบรรยากาศอบรมยุวบรรณารักษ์ประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ห้องสมุดได้จัด กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) โดยมีคุณอรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ มาเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะการอ่านของเด็กไทยในศตวรรษที่21