กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

            งานห้องสมุด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอสมุดวิชาการพิศิษฎ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี