โรงเรียนสตรีพัทลุงมาเยี่ยมชม

บรรณารักษ์​ จากห้องสมุดโรงเรียนสตรีพัทลุง มาเยี่ยมชมหอสมุดวิชาการพิศิษฎ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน