กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ประจำห้องเรียน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 งานห้องสมุดจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ประจำห้องเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาววีนา ไหมคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมและอาจารย์ดร.ธนิศา สุขขารมณ์ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง