โครงการห้องสมุดลูกข่าง

นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม อบรมครูขยายผลกิจกรรมในโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนเท่าทันสื่อ กวีเปล่งประกาย
โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 63 ณ หอสมุด 90 ปี วิชาการพิศิษฎ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี