กิจกรรมเสวนาภาษาถิ่น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ห้องสมุด90ปีวิชาการพิศิษฎ์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนาภาษาถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่
: คุณทศพล งามไพโรจน์
: คุณเทพสิน ผ่องแก้ว (ศ.เทพศิลป์หนังตะลุง3ภาษา)
:นายจักรพรรดิ์ เข็มแดง (หนังหนูเพียว ศ.เทพศิลป์