กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมอ่านบทกวีบรรเลงคีตา (ดนตรีเที่ยงวัน) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2563