บุคลากรห้องสมุด

บุคลากรห้องสมุด

 นายสัญชัย ศิริสุข
หัวหน้าห้องสมุด

                                                 

นางพัชรภรณ์ โภชนาธาร                                                       นายกังวาล เถื่อนชื่น
     ครูช่วยงานห้องสมุด                                                           เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์