บุคลากรห้องสมุด

บุคลากรห้องสมุด

 นายสัญชัย ศิริสุข
หัวหน้าห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

นางพัชรภรณ์  โภชนาธาร                                                                                          นางสาวจริยา  เนียมมูสิก
    ครูช่วยงานห้องสมุด                                                                                               ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด                                                                                                                                                                                                                                                                                               


นายกังวาล  เถื่อนชื่น
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด