บทบาทของแหล่งเรียนรู้


          บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในการให้การศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือ
          1. แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ทั้งการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้ว และการเรียนรู้ของคนอื่น ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
          2. เป็นแหล่งทำกิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน
          3. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตนเอง
          4. เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม
          5. เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง
          6. สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าูสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยัดและสะดวก
          7. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
          8. มีสื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรมการเีรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพhttp://www.thaiwisdom.org/learn.html
http://www.nfe.go.th/13/banprak/article/article07.html

http://www.moe.go.th/inspec6/aaa/book01.htm
http://www.mc41.com/more/think01.htm
http://www.singarea.moe.go.th/manystory/manystory2.htm
http://www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_l.htm
http://teacher.obec.go.th/web/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index