สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย I สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย I สื่อประเภทเครื่องเสียง I สื่อเชิงโต้ตอบ
ประเภทและคุณสมบัติของสื่อการสอน
วัสดุ อุปกรณ์ ข้อดี ข้อจำกัด

1. สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เ่ช่น หนังสือ ตำราเรียน คู่มือ ฯลฯ

1. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
2. สามารถอ่านได้ตามอัตราความสามารถ
3. เหมาะสำหรับการอ้างอิงหรือทบทวน
4. เหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก
สะดวกในการแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหา
1. ใช้ต้นทุนสูงในการผลิต
2. ต้องพิมพ์ใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูล
3. ผู้ที่ไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่านเข้าใจได้
 

2. ของจริง ของตัวอย่าง

1. แสดงสภาพได้ตามความเป็นจริง
2. เป็นลักษณะ 3 มิติ
3. สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า
4. สามารถจับต้องและพิจารณารายละเีอียดได้
1. บางครั้งอาจลำบากในการจัดหา
2. อาจมีขนาดใหญ่โตกว่าพื้นที่จัดแสดง
3. อาจมีราคาสูงเกินไป
4. เหมาะสำหรับการเสนอต่อกลุ่มย่อย
5. อาจเสียหายได้ง่าย
6. เก็บรักษาลำบาก
 

3. ของจำลอง หุ่นจำลอง ขนาดเท่าหรือขยายของจริง

1. อยู่ในลักษณะ 3 มิติ
2. สามารถจับต้องและพิจารณารายละเอียดได้
3. เหมาะสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
4. สามารถใช้แสดงลักษณะและหน้าที่
5. ช่วยในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ
6. บางอย่างสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุท้องถิ่น
1. ต้องอาศัยความชำนาญในการผลิต
2. ส่วนมากราคาค่อนข้างสูง
3. เหมาะสำหรับการเสนอต่อกลุ่มย่อย
4. ชำรุดเสียหายได้ง่าย
5. อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ หากสร้างได้ไม่เหมือนของจริง
 

4. วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ แผนภาพ โพสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน การ์ตูน

1. ช่วยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา
2. ช่วยแสดงลำดับขั้นตอนของเนื้อหา
3. สามารถจัดหาได้ง่ายจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ผลิตได้ง่าย และสามารถผลิตได้ในจำนวนมาก
5. เก็บรักษาได้ง่าย
1. เหมาะสำหรับการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก
2. ต้องใช้ช่างเทคนิกที่มีความชำนาญ
3. ภาพบางประเภทอาจไม่สัมพันธ์กับของจริง ซึ่งอาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีได้
 

5. กระดานดำ กระดานขาว

1. ต้นทุนในการผลิตต่ำ
2. สามารถเขียนภาพกราฟิกได้หลายชนิด
3. ช่วยในการสร้างความเข้าใจ ตามลำดับเรื่องราว เนื้อหา
1. ผู้สอนต้องหันหลังให้กลุ่มผู้เรียน เมื่อต้องเขียนกระดาน
2. สามารถอ่านข้อความบนกระดานได้ ในระยะไม่ไกลมากนัก
3. ภาพ หัวข้อ หรือประเด็นคำบรรยาย ต้องถูกลบไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
4. ผู้สอนต้องมีความสามารถในการเขียนกระดานพอสมควร
 

6. การศึกษานอกสถานที่

1. ผู้เรียนสามารถสังเกตการณ์ และมีส่วนร่วมได้ด้วยตนเอง
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมทำงานเป็นกลุ่ม และสร้างสรรค์ความรับผิดชอบร่วมกัน
3. สามารถจูงใจเป็นรายบุคคลได้ดี
1. เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. เหมาำะสำหรับผู้เรียนกลุ่มย่อย
3. ต้องเตรียมการและวางแผนโดยละเอียดรอบคอบ
สื่อประเภทไม่ใ้ช้เครื่องฉาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง : เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม ISBN 974-346-173-6


Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index