ประวัติ

rit

เริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐ

ชื่อ-สกุล : นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลขประจำตำแหน่ง:
20809
วันบรรจุ : 10 พฤษภาคม 2525
โทรบ้าน : 0-7722-7144
โทรมือถือ : 08-1773-3611
เบอร์ภายใน : 900