แจ้งตรวจสอบข้อมูลการสอบ O-NET

แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้  https://www.niets.or.th/th/

งานทะเบียนและวัดผล