Month: June 2020

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลประวัติตนเอง

23 June 2020

งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลประวัติตนเอง ผ่านลิงค์ คลิกที่นี่  หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้   ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัว ม.1 และ ม.4 ดังนี้ รายชื่อนักเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน ม.4

Read More