ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)

ที่เว็บไซต์  www.niets.or.th