การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ได้ที่นี่
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินกิจกรรม/โคงการ
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

การส่งไฟล์โครงการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัยากร ปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งโครงการ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ส่งเอกสารโครงการ ที่ลงลายมือชื่อ ถึงลำดับ ผู้ตรวจสอบโครงการ
2. ส่งไฟล์เอกสารประเภท MS Word และ ประเภท PDF ผ่านระบบจัดเก็บ คลิกที่นี่

การเขียนโครงการสำหรับการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการสำหรับเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 ได้ที่เมนู “การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563”

การรายงานสถานะการตัดยอดงบประมาณแผนงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถติดตามสถานะการตัดยอดงบประมาณแผนงานโครงการ ตามลิงค์ต่อไปนี้ click ที่นี่

กลุ่มงานนโยบายและแผน ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานนโยบายและแผน ขอใช้เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผนงานโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกท่าน