มี.ค. 19

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน)

 

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน)

        รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานบ้าน – งานประดิษฐ์  ช่วงชั้นที่  4  เป็นรายวิชาที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  พึ่งตนเอง        ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธี  เน้นการปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์งาน มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ประหยัด อดออม อดทน ตรงต่อเวลา  ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาด มีระเบียบในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องาน แก้ปัญหา ประเมินทางเลือก ประเมินผลงานและพัฒนางาน  ค้นพบความถนัด  และความสนใจของตนเองได้