เม.ย. 24

ใบงานที่ 2 เอ๊ะ เอ๊ะ..ตาวิเศษ มองเห็นนะ !!!

คำชี้แจง

นักเรียนทำโครงงาน ตาวิเศษ  มองเห็นนะ ( แค่เป็นแนว  อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ )

รูปแแบบการเสนอโครงงาน

1.  ชื่อโครงงาน  ตาวิเศษ  มองเห็นนะ ( แค่เป็นแนว  อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ )

2.  อาจารย์ที่ปรึกษา………………. (   มากกว่า  1  คน ได้ )

3.  ทำไมจึงทำโครงงานนี้..………………………………………………….

4.  หลักการและเหตุผล….

5.  ผลที่คาดว่าได้รับ

6. แนวทางในการพัฒนาโครงงาน

Continue reading

เม.ย. 24

ใบงานที่ 1 เจาะประเด็นปัญหา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  4- 5 คน  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข  เกี่ยวกับ

ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมยุคไร้พรมแดน

สรุปผลของการวิเคราะห์  ตามหัวข้อต่อไปนี้

.

.

ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมยุคไร้พรมแดน  คือ …………………………………………………………………..

 

สาเหตุของปัญหา……

 

แนวทางแก้ไข…….

 

ตัวอย่างที่ยกมา ตามภาพข่าวที่ทันเหตุการณ์ ( Update )………………………

 

สามารถศึกษา  จาก ใบความรู้ ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/Krulumboo/posts/501174163315948

Continue reading

เม.ย. 24

??. รู้ไหม..ทำไมต้องเรียนวิชางานบ้าน ??

ทำไมต้องเรียนการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ ควมเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อการดำรงชีวิต อาชีพและเทคโนโลยี ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงาน สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสารมาใช้ และประยุกต์ใช้ ในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการทำงาน เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในสังคมไทยและสากล

Continue reading

มี.ค. 25

(No title)

[nggallery id=7 template=galleryview images=0]

 

คลิ๊กดูยอดผู้ชม

http://www.histats.com/viewstats/?act=2&sid=2267518

มี.ค. 23

++ ผลงานของ…ใคร..? ไม่รู้ ดูกันเอาเอง ++

ดูยอดผู้ชมหน้านี้ได้ที่ลิงค์นี้

http://www.histats.com/viewstats/?act=2&sid=2267518

ลองดูกันนะ  ผลงานเหล่านี้เป็นของใคร   ไม่ดูแล้วจะเสียดายนะ

แต่ละภาพ  ท่านผู้ชมสามารถคลิกที่  **  ภาพ  **ได้เลย

จะมีขั้นตอนการทำอย่างละเอียด  พร้อมรายละเอียด  ภาพอีกหลากหลาย

และเสียงเพลงที่โดนใจท่าน  แน่นอน  

ผลงานอันแรก  มีรายละเอียด  ภาพ

และการสาธิตการพับกระดาษของนักเรียน

เมื่อปี  2552

คลิ๊กที่  ภาพ  ได้เลยค่ะ

ผลงานนักเรียน ปี 54 ผลงานนักเรียน ปี 55 ผลงานนักเรียน ปี 56