Category: แบบฝึก/ใบงานวิชางานบ้าน

แบบฝึก/ใบงานวิชางานบ้าน

เม.ย. 24

ใบงานที่ 7 ถนอมอาหาร

คำชี้แจง นักเรียนนำเสนอ การถนอมอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัฑ์ท้ …

Continue reading

Continue reading

เม.ย. 24

ใบงานที่ 6 ประดิษฐ์ประดอย

คำชี้แจง นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 – 5  คน  คิ …

Continue reading

Continue reading

เม.ย. 24

ใบงานที่ 5 108 ไอเดีย

คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  4 – 5  คน  ศึกษ …

Continue reading

Continue reading

เม.ย. 24

ใบงานที่ 4 เสื้อสวยด้วยมือเรา ?

คำชี้แจง ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน  กลุ่มละ 4 &#8 …

Continue reading

Continue reading

เม.ย. 24

ใบงานที่ 3 บ้านของฉัน

คำชี้แจง . ให้นักเรียนวางแผนทำความสะอาด    การดูแลรักษา …

Continue reading

Continue reading