เม.ย. 24

ใบงานที่ 5 108 ไอเดีย

คำชี้แจง

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  4 – 5  คน  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  ซึ่งสร้างชื่อเสียง

ให้กับประเทศแล้วบันทึกความรู้  ตามหัวข้อต่อไปนี้

 เรื่องที่ศึกษา………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกเมื่อ .……………………………………………….

1.  จากหนังสือ…………………………………………………………………………ผู้แต่ง……………………………………..

โรงพิมพ์……………………………………………………………………………….ปีที่พิมพ์………………………

หน้า…………………………

2.  จากรายการวิทยุ – โทรทัศน์  ชื่อ  รายการ…………………………………………………………………………………………………..

ออกอากาศเมื่อวันที………………………………………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………………………………

3.  จากเวบไซต์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สรุปความรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประโยชน์ที่ได้รับ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  คะแนนเต็ม  5  คะแนน