เม.ย. 24

ใบงานที่ 2 เอ๊ะ เอ๊ะ..ตาวิเศษ มองเห็นนะ !!!

คำชี้แจง

นักเรียนทำโครงงาน ตาวิเศษ  มองเห็นนะ ( แค่เป็นแนว  อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ )

รูปแแบบการเสนอโครงงาน

1.  ชื่อโครงงาน  ตาวิเศษ  มองเห็นนะ ( แค่เป็นแนว  อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ )

2.  อาจารย์ที่ปรึกษา………………. (   มากกว่า  1  คน ได้ )

3.  ทำไมจึงทำโครงงานนี้..………………………………………………….

4.  หลักการและเหตุผล….

5.  ผลที่คาดว่าได้รับ

6. แนวทางในการพัฒนาโครงงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.  แผนปฏิบัติงาน

 

ลำดับที่ รายการปฏิบัติ กำหนดเวลา ผลของการปฏิบัติ

 5 . ผลที่คาดว่าได้รับ

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

****  วิธีการนำเสนองานรูปแบบ

    ( เพาเวอร์พอยส์   คลิป   หรือ  จัดบอร์ดนำเสนอหน้าชั้นเรียน  หรือส่งแผ่น ซีดี  ฯลฯ )  ***

 

สามารถศึกษา  ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้

https://www.facebook.com/Krulumboo/posts/501174163315948

 

คะแนนเต็ม   25  คะแนน  (  เวลา   4    สัปดาห์