เม.ย. 24

ใบงานที่ 1 เจาะประเด็นปัญหา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  4- 5 คน  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข  เกี่ยวกับ

ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมยุคไร้พรมแดน

สรุปผลของการวิเคราะห์  ตามหัวข้อต่อไปนี้

.

.

ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมยุคไร้พรมแดน  คือ …………………………………………………………………..

 

สาเหตุของปัญหา……

 

แนวทางแก้ไข…….

 

ตัวอย่างที่ยกมา ตามภาพข่าวที่ทันเหตุการณ์ ( Update )………………………

 

สามารถศึกษา  จาก ใบความรู้ ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/Krulumboo/posts/501174163315948

 

มีรูปภาพ  หรือ  เพลง  หรือ  คลิปประกอบ  หรือจะประกอบด้วยสามอย่าง ก็ได้   ส่งทาง facebook  ของกลุ่มห้อง

 

แนวทางแก้ไข  ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมยุคไร้พรมแดน  ( ใช้รูปแบบแผนที่ความคิด )

วิธีการนำเสนอ

1. นำเสนอผ่านเฟสบุค

2. ตอบที่หน้าเพจนี้

3. เขียนตอบส่งทางกระดาษรายงาน

รายชื่อคนในกลุ่ม

เลขที่…..       ชื่อ………………………………………………….สกุล    ……………………ชั้น………………………..

เลขที่…..       ชื่อ………………………………………………….สกุล    ……………………ชั้น……………………….

เลขที่…..       ชื่อ………………………………………………….สกุล    ……………………ชั้น………………………..

เลขที่…..       ชื่อ………………………………………………….สกุล    ……………………ชั้น………………………..

เลขที่…..       ชื่อ………………………………………………….สกุล    ……………………ชั้น………………………..

คะแนนเต็ม       5   คะแนน

 

 

 

.