ประวัติครูกิตติญาณี

 

 

 

 

 

m3 m7

 

 

 

ภูมิลำเนา

ครู  กิตติญาณี  หิริศักดิ์สกุล   เกิดที่อำเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2504

ปัจจุบัน  อายุ  52  ปี  รับราชการข้าราชการครูที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระดับการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประถมต้นที่โรงเรียนสารภีอุทิศ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเร็จการศึกษาระดับประถมปลายที่โรงเรียนพุทธนิคม 1  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล   อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดปทุมธานี

สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประสบการณ์การทำงาน

ป็นครูผู้สอน  ที่โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์  อำเภอ รามัน     จังหวัดยะลา  เป็นเวลา   4  ปี

เป็นครูผู้สอน  ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอ เมือง     จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่ปี 2532   จนถึงปัจจุบัน

ทัศนคติประจำตัว

พูดดี  ทำดี  คิดดี   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

 

 

 

 

// //

cool hit counter