Zone Quiet &Wireless

untitled

ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตด้วยสัญญาณ Wi-Fi

โซนสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศเงียบสงบในการอ่านหนังสือ   การศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลด้วย Not Book ส่วนตัว ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ด้วยสัญญาณ Wi-Fi  ที่มีการจายสัญญาณให้สามารถใฃ้งานได้อย่างทั่วถึงภายในห้องสมุดไฮเทค ชั้น 2 ระบบสัญญาณ Wireless ที่ครอบคลุมในห้องทุกห้อง ของระบบห้องเรียนไฮเทค ที่ส่งสัญญาณได้สูงถึง 300 Mbps