GAT คิด ..วิเคราะห์ ..เชื่อมโยง

         หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงไว้ถึง 60 บทความ หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นหนังสืออันดับต้นๆ ของประเทศที่รวบรวมตัวอย่างบทความให้น้อง ๆ ทำไว้หลากหลายและมีความซับซ้อนเสมือนข้อสอบจริงมากที่สุดอีกเล่มหนึ่ง ในเล่มฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้ เพิ่มแนวข้อสอบรวมเป็น 60 บทความ หลากหลายกว่าเดิม โดนใจที่สุด จัดเนื้อหาและบทความใหม่ แบ่ง Part ชัดเจน เพื่อลำดับความคิดและพัฒนาความเข้าใจเป็น Step เพิ่มเนื้อหา “ข้อความ 6 แบบยาก ปราบเซียน GAT” ละเอียด ลุ่มลึก ครอบคลุมทุกความยาก เสริมประเด็น “8 เคล็ดลับสู่หัวใจของการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง” ทุกคนควรรู้ พี่ยูควรบอก แทรกสุดยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมหนังสือ GAT เชื่อมโยงแบบบุกเบิกเล่มแรกด้วย “ตารางวิเคราะห์ปัญหาฉบับวินิจฉัยทุกจุด”