วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน  บริการจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี  ภายในปี 2558 ห้องสมุดพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 พันธกิจ

 1. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามมาตรฐานสากล
 2. มุ่งจัดหา จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศให้ได้ประโยชน์คุ้มคา และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 3. บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
 4. นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย
 5. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการจัดการห้องสมุด

 

วัตถุประสงค์

 1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร
 2. จัดให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสืบค้น ยืม-คืน ด้วยระบบเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็ว
 3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดไฮเทค เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
 4. จัดทำสื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 5. จัดห้องสมุดให้มีชีวิต โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
 6. บำรุงรักษา และซ่อมแซม สื่อพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ทุกประเภทให้อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ

 

dekwai2

ปรัชญา

ยิ่งอ่าน  ยิ่งรู้