Zone Music Library

IMG_0802IMG_0804

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ห้องสมุดดนตรี

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีใจในเสียงเพลง สามารถศึกษาหาความรู้เรื่องดนตรี โดยพื้นที่นี้ได้ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้นักเรียนผู้รักในเสียงเพลงและดนตรีโดยเฉพาะและสามารถใช้งานผ่านระบบ HTC ได้