ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิณห้องสมุด

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิณห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่ประเทศไทย ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558