เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556

4  กันยายน  2556

มีกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ได้แก่      1. ฐานศิลป์สร้างสรรค์                                          2. ฐานคัดลายมือภาษาจีน

                 3. ฐานหนังสือรางวัลซีไรท์                                 4. ฐานค้นคว้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 5. ฐานหนังสือเล่มเล็ก                                         6. ฐานคณิตคิดสนุก

                 7. ฐานกฎหมายภาษีอากร                                   8. ฐานจารึกรัก

                 9. ฐานสารนุกรมไทย                                           10. ฐานโครงงาน

                11. ฐานเพลินเพลง                                              12. ฐานคำกลอนสอนอ่าน

                13. ฐานนาฏลีลา                                                   14. ฐานขนมโดนัท

                15. ฐานตัวละครในวรรณคดี                                16. ฐานอาหารชาววัง

                17. ฐานอาหารไทย                                              18. ฐานอาเซียน

                19. ฐาน  Story  Telling                                        20. ฐานเลี้ยงพระในพรรษา

                21. ฐานพฤกษศาสตร์                                          22. ฐานพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

               23. ฐานตักบาตรหนังสือ                                       24. ฐานตลาดหนังสือ

               25. ฐานงานประดิษฐ์