เชิญชวนตักบาตรหนังสือ

เชิญชวนตักบาตรหนังสือ  เพื่อนำไปบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป ในวันพุธที่

4  กันยายน  2556 ณ สวนพุทธธรรม เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

 

โรงเรียนใดที่ต้องการหนังสือ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีติดต่อได้ที่ 081-8930849   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป